प्रदेश सरकार गोहत्या पर बनाए सख्त कानून

संवादसहयोगी,ऊना:प्रदेशमेंगोहत्याएवंगोमाताकेप्रतिहोरहेअत्याचारकेखिलाफपरशुरामयुवावाहिनीकेप्रदेशाध्यक्षमोहितजोशीकीअध्यक्षतामेंप्रतिनिधिमंडलनेभाजपाकेजिलाअध्यक्षमनोहरलालसेभेंटकी।प्रतिनिधिमंडलनेपशुपालनमंत्रीवीरेंद्रकंवरकोज्ञापनउनकेमाध्यमसेप्रेषितकिया।वाहिनीनेगोमातापरअत्याचारकररहेलोगोंकेखिलाफसख्तसेसख्तसजाकाप्रावधानकियाजाए।मोहितजोशीनेकहाकिप्रदेशमेंआएदिनगोमातापरअत्याचारकेमामलेसामनेआरहेहै।जिलाबिलासपुरकेझंडूताइलाकेमेंगर्भवतीगायकोकिसीनेविस्फोटककागोलाबनाकरखिलादियाथा।ऐसेमामलोंपररोकलगनीचाहिए।उत्तरप्रदेशसरकारनेगौहत्याकानूनकोऔरज्यादाप्रभावीबनादियाहै।इसमेंसजाबढ़ानेकेसाथगोवंशकोनुकसानपहुंचानेपरभीसजाकाप्रावधानकरदियागयाहै।प्रदेशसरकारकोगोहत्यापरसख्तकानूनबनानाचाहिए।इसअवसरपरअभिषेकशर्मा,दुष्यंतशर्मा,गौरववशिष्ट,निखिलशर्मासहितअन्यउपस्थितरहे।