प्रचार के नाम पर आतंक मचाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस

वेस्टबोकारो(रामगढ़):वेस्टबोकारोमेंआजहोनेवालेराष्ट्रीयकोलियरीमजदूरसंघचुनावकोलेकररोजानाकिसीनकिसीक्षेत्रमेंप्रत्याशियोंकेद्वाराअशांतिपैदाकरनेकीघटनाकोवेस्टबोकारोओपीप्रभारीकामताप्रसादनेगंभीरतापूर्वकलेतेहुएशनिवारकोप्रत्याशियोंकेसाथोओपीमेंबुलाकरएकशांतिबैठककी।इसमौकेपरव‌र्त्तमानसत्तापक्षसेउम्मीदवारमोहनमहतो,कैलाशगोपसहितशंभू¨सहमहेशप्रसादग्रुपसेस्वयंअध्यक्षपदकेप्रत्याशीमहेशप्रसाद,सचिवपदकेप्रत्याशीसत्यप्रकाश¨सह,पीकेमिश्रा,डा.योगेन्द्रकुमार¨सह,एलकेदत्तासहिततमामप्रत्याशीजुटे।इसमौकेपरअपनारुखसाफकरतेहुएप्रभारीकामताप्रसादनेकहाकिक्षेत्रकीविधिव्यवस्थाकोनियत्रितकरनेकेलियेतथाआपसीसौहार्दबनायेरखनेकेलियेआपकासंयमितहोनाअनिवार्यहै।फिरभीअगरआपयाआपकेसमर्थकोंद्वाराकिसीभीप्रकारकीअसंवैधानिकस्थितउत्पन्नकीगईतोयादरखेंकिपुलिसभीआपकेखिलाफकठोरकार्रवाईकेलियेमजबूरहोजायेगी।रात-रातभरवेस्टबोकारोकेआवसीयक्षेत्रोंमेंजिसप्रकारसेप्रत्याशियोंऔरउनकेसमर्थकोद्वारारतजगाकियाकरायाजारहाहै उससेलोगकाफीपरेशानहैं।उन्होंनेबैठकमेंउपस्थितमुख्यदलोंकेलोगोंसेसवालकरतेहुएकहाकिआपकेपासरातमेंझुंडबनाकरघुमनेकाकोईपत्रहैतोमुझेदिखाये।अन्यथारात8बजेकेबादअगरकोईप्रत्याशीऔरसमर्थकआवासीयईलाकोंमेंअशांतिमचातेपकड़ेगएतोउनकेविरुद्धविधिसंमतकार्रवाईकीजायेगीऔरइसमेंकिसीकीपैरवीनहींसुनीजायेगी।वहींउन्होंनेकहाकिचुनावस्थलपरसीसीटीवीकैमरालगाएजानेकानिर्देशदेतेहुएकहाकिहरबूथऔरपरिसरमेंसीसीटीवीकैमरेलगायेजाएं।मतगणनाकेदौरानभीबाहरऔरभीतरसीसीटीवहकैमरेलगायेजानेकीवकालतकरतेहुएकहाकिजिससेचुनावमेंपारदर्शिताबनीरहे। उन्होंनेसभीप्रत्याशियोंसेशांतिपूर्णचुनावसंपन्नकरानेमेंसहयोगकरनेकीअपीलकी।