महिला किसानों संग छात्राओं का सम्मान कर नारी शक्ति को किया नमन

-मातीईकोपार्कमेंआयोजितहुआकार्यक्रमजागरणसंवाददाता,कानपुरदेहात:अंतराष्ट्रीयमहिलादिवसकेअवसरपरमातीईकोपार्कमेंसोमवारकोकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।कार्यक्रममेंबच्चोंनेनारीसुरक्षावनारीशक्तिविषयपरनाट्यमंचनकेसाथहीसांस्कृतिककार्यक्रमप्रस्तुतकिए।इसदौरानमहिलाकिसानोंकेसाथहीछात्राओंवअन्यक्षेत्रमेंउत्कृष्टकार्यकरनेवालीमहिलाओंकोसम्मानितकियागया।

मातीईकोपार्कमेंअकबरपुररनियांविधायकप्रतिभाशुक्ला,जिलाधिकारीजितेन्द्रप्रतापसिंह,एसपीकेशवकुमारचौधरी,सीडीओसौम्यापांडेयकीमौजूदगीमेंअंतर्राष्ट्रीयमहिलादिवसकेअवसरपरकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।मांसरस्वतीकेचित्रपरमाल्यार्पणवदीपप्रज्वलनकेसाथकार्यक्रमकाशुभारंभहुआ।

कार्यक्रमस्थलपरस्कूलकीछात्राओंनेमनभावनरंगोलीभीसजाई।मैथाक्षेत्रकेटोंडरपुरनिवासीगौरीदेवीनेसोलरलाइटकेजरियेरोजगारहासिलकरपरिवारकोआगेबढ़ानेपरउन्हेंसम्मानितकियागया।विधायकप्रतिभाशुक्लानेकार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिमहिलावपुरुषएकदूसरेकेपूरकहैंइसलिएमहिलाएंगलततरीकेसेपुरुषोंपरदबावनबनाएं।सहीघटनापरसंबंधितप्लेटफार्मकाप्रयोगकरअपनेअधिकारकाइस्तेमालकरें।डीएमजितेंद्रप्रतापसिंहनेअपनेसंबोधनमेंकमलादेवीचट्टोपाध्यायकेजीवनचरित्रसेमहिलाओंकोप्रेरितकरतेहुएउन्हेंशक्तिकाअहसासकराया।भावनामौर्याकेगीतप्रस्तुतिपरडीएमनेउन्हेंसम्मानितकिया।सीडीओसौम्यापांडेयनेकहाकिनारीवहशक्तिहैजोजहांचाहलेंवहांराहबनासकतीहै।बालिकाओंकीशिक्षापरउन्होंनेजोरदिया।कार्यक्रममेंशिक्षाविभाग,कृषिविभाग,पंचायतीराजविभाग,जिलाउद्योगविभाग,मनरेगा,एनआरएलएमविभाग,श्रमविभाग,उद्यानविभाग,महिलाकल्याणविभाग,पुलिसविभाग,स्वास्थ्यसहितअन्यक्षेत्रमेंउत्कृष्टकार्यकरनेवालीमहिलाओंकोसम्मानितकियागया।इसदौरानएडीएमप्रशासनपंकजवर्मा,एसडीएमराजीवराज,जिलाप्रोबेशनअधिकारीअभिषेकपांडेय,जिलासमाजकल्याणअधिकारीहर्षमवारमौजूदरहे।