मांगों को ले भाकपा ने अंचल कार्यालय पर दिया धरना

सीतामढ़ी।बेलसंडमेंभाकपाद्वारासातसूत्रीमांगकोलेकरगुरुवारकोअंचलकार्यालयपरधरनादियागया।इसदौराननूरमोहम्मदअंसारीकीअध्यक्षतामेंसभाआयोजितकीगई।सभाकोसंबोधितकरतेहुएकेदारशर्मानेसरकारकोमौकापरस्तबतातेहुएउसकेखोखलेवादोंपरजमकरप्रहारकिया।उन्होंनेसरकारकिविफलताकीचर्चाकरतेहुएकहाकिसरकारगरीबोंकेनिवालेकोभीबख्शनेकोतैयारनहींहै।जनवितरणप्रणालीभ्ष्र्टाचारकाअड्डाबनकररहगयाहै।समयपरगरीबोंकोखाद्यान्ननहींमिलपाता।किसानोंकोअनाजकाउचितमूल्यनहींमिलरहाहै।सरकारसोयीरहीऔरअल्पावासगृहमेंमासूमोंकिअस्मतलूटीजातीरही।उन्होंनेइससरकारकोजनविरोधीबतातेहुएइसकोहटानेकेलिएअभियानमेंसाथदेनेकीअपीलकी।सभाकोभाकपाकेजिलासचिवजयप्रकाशराय,शत्रुध्नसहनी,गणेशभंडारी,गगनदेवसाहवनि•ामनेभीसंबोधितकिया।अंतमेंपांचसदस्यीयटीमनेसीओकोसातसूत्रीमांग-पत्रसौंपा।मांगपत्रमेंकिसानोंकोफसलोंकादूनादामदेनेवगन्नामूल्यकाभुगतान,कठौरनयाटोलामेंबसे150परिवारोंकोजमीनकापर्चादेने,राशनकार्डकेलिएप्राप्तआवेदनोंकाशीघ्रनिबटाराकरने,ऑपरेशनबसेराकेतहतलंबितमामलोंकानिष्पादन,सामाजिकसुरक्षापेंशनवशौचालयनिर्माणकेलंबितअनुदानराशिकाभुगतानआदिशामिलहै।

क्त्रद्गश्चश्रह्मह्लद्गह्मष्ठद्गह्लड्डद्बद्यह्य:

क्त्रड्ड1द्बक्चद्धह्वह्यद्धड्डठ्ठक्चस्द्बठ्ठद्धड्ड

\द्गद्वड्डद्बद्यद्बस्त्र6

त्‍‌नक्कह्वढ्डद्यद्बष्ड्डह्लद्बश्रठ्ठ6