कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराते हुए 1857 बूथों पर मतदान की तैयारी

जासं,बलरामपुर:कोरोनाकेदौरमेंविधानसभाचुनावसकुशलकरानेकीतैयारीमेंप्रशासनजुटगयाहै।सभी1857बूथोंपरकोरोनाप्रोटोकालकापालनकरानेकेलिएअभीसेहीव्यवस्थाबनाईजारहीहै।इसबारकार्मिकोंकोईवीएम,वीवीपैट,मतदातासूचीकेसाथसैनिटाइजर,मास्कऔरथर्मलस्कैनरभीदियाजाएगा।वोटडालनेकेलिएआनेवालेमतदाताओंकाथर्मलस्कैनरसेतापमानमापाजाएगा।उसकेबादवोटडालनेकीअनुमतिमिलेगी।जिलेमेंछठेचरणमेंतीनमार्चकोमतदानहै।कोरोनाप्रोटोकालकापालनकरतेहुएनिष्पक्षऔरशांतिपूर्णमतदानकेलिएप्रशासनतैयारीमेंलगाहै।इसकेलिए16373कर्मियोंकाडाटाविभिन्नविभागोंसेएकत्रकियागयाहै।सभीकर्मचारियोंकोप्रशिक्षणदियाजाएगा।उसकेबादपोलिगपार्टियांबनाईजाएंगी।इसबारकेविधानसभाचुनावमेंड्यूटीकरनेवालेकर्मियोंकेस्वास्थ्यकाविशेषध्यानरखाजारहाहै।पंचायतचुनावकेदौरानजोलापरवाहीहुईउससेसबकलेतेहुएविधानसभाचुनावमेंसतर्कताबरतीजारहीहै।सभीकर्मचारियोंकोकोरोनासेबचावकेलिएटीकाकाबूस्टरडोजलगायाजारहाहै।यहप्रक्रियाशीघ्रपूरीकरलीजाएगी।आनलाइनकरसकतेहैंशिकायत:

-अपरजिलाधिकारीरामअभिलाषनेबतायाकिचुनावकंट्रोलरूमकीस्थापनाकलेक्ट्रेटपरिसरमेंकरदीगईहै।चुनावसंबंधितशिकायतआनलाइनभीदर्जकरानेकीव्यवस्थाहै।निस्तारणकीसूचनाशिकायतकर्ताकोआनलाइनहीदीजाएगी।कोरोनाप्रोटोकालकापालनसख्तीसेकियाजाएगा।सभीमतदाताओंकाथर्मलस्कैनिगकियाजाएगा।बुखारहोनेपरमतदाताकोभीड़खत्महोनेपरवोटडालनेकीअनुमतिदीजाएगी।शारीरिकदूरीकापालनसभीकोकरनाहोगा।पोलिगपार्टियोंकोसैनिटाइजर,मास्कभीदियाजाएगा।यहांकरसकतेहैंशिकायत:

-चुनावशिकायतप्रकोष्ठप्रभारीसहायकभू-लेखअधिकारीराजेशकुमारश्रीवास्तवकोबनायागयाहै।कोईभीव्यक्तिआचारसंहिताउल्लंघनसमेतचुनावसेजुड़ीअन्यशिकायतेंमोबाइलनंबर9450517173परकरसकताहै।बतायाकिअबतकसिर्फमतदानपहचानपत्रनमिलनेकीशिकायतकुछलोगोंनेदर्जकराईहै।